ارسال و تحویل کالا

کالا ها بعد از ثبت سفارش توسط مسئول پستی آرنا از فروشگاه مورد نظر تهیه می‌شود و برای شما ارسال می‌گردد

:هزینه ارسال کالا براساس میزان سفارش ثبت شده محاسبه می‌گردد که به شرح زیر است

سفارش های زیر 10 هزار تومان: 3 هزار تومان هزینه پستی

سفارش های بین 10 هزار تا 50 هزار تومان: 5 هزار تومان هزینه پستی

سفارش های بین 50 هزار تا 200 هزار تومان: 10 هزار تومان هزینه پستی

سفارش های بالای 200 هزار تومان: رایگان

با توجه به اینکه در حال حاضر، فروشگاه اینترنتی آرنا فقط در شهرستان تاکستان فعالیت می‌کند امکان ارسال محصولات به روستا ها یا سایر شهرستان ها وجود ندارد

سفارش هایی که پیش از ساعت 17 ثبت شوند ظرف مدت 1 الی 4 ساعت همان روز ارسال می‌شود اما سفارش هایی که بعد از ساعت 17 ثبت شوند صبح روز بعد تحویل داده می‌شود

با توجه به قوانین آرنا امکان لغو سفارش های ثبت شده وجود ندارد و برای لغو سفارش باید قبل از مرحله پرداخت سفارش خود را لغو کنید

کالا ها بعد از ثبت سفارش توسط مسئول پستی آرنا از فروشگاه مورد نظر تهیه می‌شود و برای شما ارسال می‌گردد

:هزینه ارسال کالا براساس میزان سفارش ثبت شده محاسبه می‌گردد که به شرح زیر است

سفارش های زیر 10 هزار تومان: 3 هزار تومان هزینه پستی

سفارش های بین 10 هزار تا 50 هزار تومان: 5 هزار تومان هزینه پستی

سفارش های بین 50 هزار تا 200 هزار تومان: 10 هزار تومان هزینه پستی

سفارش های بالای 200 هزار تومان: رایگان

با توجه به اینکه در حال حاضر، فروشگاه اینترنتی آرنا فقط در شهرستان تاکستان فعالیت می‌کند امکان ارسال محصولات به روستا ها یا سایر شهرستان ها وجود ندارد

سفارش هایی که پیش از ساعت 17 ثبت شوند ظرف مدت 1 الی 4 ساعت همان روز ارسال می‌شود اما سفارش هایی که بعد از ساعت 17 ثبت شوند صبح روز بعد تحویل داده می‌شود

با توجه به قوانین آرنا امکان لغو سفارش های ثبت شده وجود ندارد و برای لغو سفارش باید قبل از مرحله پرداخت سفارش خود را لغو کنید